Warunki dostaw

W razie pytań lub wątpliwości
prosimy o kontakt z działem handlowym

+48 61 815 50 79

Zamówienie realizowane są zgodnie
z "Ogólnymi Warunkami Sprzedaży OWS"
» pobierz

Zamów produkt

Informacje ogólne

Sprawdź warunki dostaw w BUD-WENT Sp. z o.o. ➡️ kliknij 

 

WARUNKI DOSTAW REALIZOWANYCH TRANSPORTEM WŁASNYM FIRMY

„BUD-WENT MIECZYSŁAW FILIPIAK SP. Z O.O.”.

 I. Definicje / Informacje wstępne.

 1. BUD-WENT – Bud-Went Mieczysław Filipiak Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupicach ul. Graniczna 15A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000760955 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy, REGON 381959888, NIP 7773344892. Kapitał zakładowy: 2 200 000,00zł.

 2. Klient (kontrahent) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Bud-Went na cele związane z działalnością gospodarczą lub będąca konsumentem.

3. Dostawca – podmiot realizujący zamówienie i dostarczający produkty czyli BUD-WENT Mieczysław Filipiak Sp. z o.o. 

4. Zamówienie - uzgodnienie z dostawcą dostarczenia jednej lub więcej partii wyrobów w określonej wielkości, terminie i zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy i płatności.

5. Produkt/towar – wyrób będący rzeczą ruchomą, którą klient kupuje w firmie BUD-WENT.

 6. Kierowca – osoba dostarczająca zamówione przez klienta produkty z firmy BUD-WENT. 

II. Postanowienia dot. warunków realizacji dostaw.

1. BUD-WENT daje swoim klientom możliwość realizacji dostaw towaru transportem własnym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio do siedziby firmy kontrahenta lub na wskazany przez odbiorcę adres dostawy.

2. Firma BUD-WENT realizuje dostawy towaru od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00. Dokładny adres i termin dostawy oraz przybliżoną godzinę klient ustala z handlowcem przy lub po złożeniu zamówienia. Klient podaje także dane osoby/osób uprawnionych do odbioru zamówionego towaru. Godzina dostawy jest uzależniona od ilości punktów odbioru znajdujących się na dziennym harmonogramie dostaw danego kierowcy i może ulegać zmianom.

3. Dostawy towaru przez BUD-WENT realizowane są przy zamówieniach o minimalnej wartości  2500 zł netto lub po innych indywidualnych ustaleniach z handlowcem firmy Bud-Went.

4. Przyjęcia dostawy dokonuje uprawniona osoba po stronie klienta, która potwierdza pisemnie odbiór towaru na wskazanym przez kierowcę dokumencie. Osoba ta weryfikuje także kompletność przesyłki lub zgłasza i odnotowuje uwagi dotyczące ewentualnych braków, uszkodzeń w dostawie lub innych wad jakościowych dostarczonych produktów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości sporządzony zostaje protokół reklamacyjny stanowiący podstawę do uzyskania przez klienta korekty faktury lub wymiany produktu na wolny od wad. Klient zachowuje także uprawnienia do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu przepisów dot. rękojmi.

5. W przypadku braku pod adresem dostawy osób uprawnionych do odbioru towaru kierowca BUD-WENTu kontaktuje się z klientem i oczekuje do 15 minut. Po upłynięciu tego czasu kierowca odjeżdża, a klient ponosi karę za nieodebraną przesyłkę w kwocie 200 zł netto.

6. Kontrahent ma obowiązek zapewnienia miejsca do sprawnego i bezpiecznego rozładunku towaru na terenie znajdującym się pod wskazanym adresem dostawy lub gdy nie ma takiej możliwości, to bezpośrednio przy nim (nie dalej niż 20m).

7. Wniesienie przesyłki jest dodatkową usługą, która polega na fizycznym przeniesieniu towaru przez kierowcę firmy BUD-WENT z samochodu do miejsca wskazanego przez klienta. Potrzeba wniesienia towaru musi zostać zgłoszona przez klienta w momencie potwierdzania dostawy z handlowcem.Usługa wniesienia przesyłki realizowana jest przez kierowcę BUD-WENT-u z zastrzeżeniem, że: 

- maksymalna waga brutto pojedynczej partii wnoszonego towaru nie może przekroczyć 30kg,

- objętość pojedynczej partii wnoszonego towaru nie przekracza 0,3m3,

- maksymalna odległość przenoszenia pojedynczej partii towaru wynosi do 100m

- wniesienie przesyłki może być zrealizowane wyłącznie pod wskazanym adresem na terenie otwartym lub poziomie 0 wskazanego budynku (maksymalnie poziom wysokiego parteru),

- gabaryty przesyłki pozwalają na jego wniesienie we wskazane miejsce. 

8. W przypadku gdy któraś z dostarczonych partii towaru przekracza normy zawarte w punkcie 7. to rozładunek zamówionego towaru jest to stronie klienta. 

III. Informacje końcowe.

1. Regulamin dostaw transportem własnym dostępny jest na www.bud-went.com.pl

2. Informacje o zmianach w warunkach dostaw będą dostępne na stronie www.bud-went.com.pl oraz przesyłane klientom.

3. Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 01.02.2021r. 4. Zmiany regulaminu warunków dostaw nie mogą naruszać praw klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.


Generuj wydruk

Zdjęcia

Zdjęcia główne

Zdjęcia dodatkowe

Informacje techniczne